فیسبوك ۵۲ میلیون دلار به بازبین های محتوا غرامت می دهد

فیسبوك ۵۲ میلیون دلار به بازبین های محتوا غرامت می دهد

به گزارش سئو مئو فیسبوك توافق كرده است به گروهی از بازبین های محتوای پلت فرم خود كه گرفتار صدمه ذهنی شده اند، ۵۲ میلیون دلار پرداخت كند.
به گزارش سئو مئو به نقل از تلگراف، فیسبوک توافق کرده تا ۵۲ میلیون دلار به بازبین های سابق و فعلی بخش بررسی محتوا بپردازد. این افراد به علت صدمه ذهنی ناشی از شغل شان از فیسبوک شکایت کرده بودند. در توافق صورت گرفته بین فیسبوک و این گروه از شاکیان، شرکت تعهد کرده به هر کارمند هزار دلار غرامت دهد و افرادی که مشخص شده گرفتار صدمه ذهنی (مانند سندروم PTSD) شده اند هم ۵ هزار دلار دریافت می کنند. این تسویه شامل ۱۱ هزار و ۲۵۰ پیمانکار است که موجی از محتواهای ناخوشایند و احیانا ناراحت کننده را بررسی می کردند. درآمد این افراد تفاوتی با کارمندان یک مرکز پشتیبانی تماس نداشته است. فیسبوک همینطور استانداردهای ایمنی و استخدامی جدیدی همچون عرضه خدمات مشاوره و بهداشت ذهنی بهتر، بررسی دقیق تر متقاضیان شغلی و اقداماتی برای کاهش تاثیرات ناراحت کننده ویدئوها را اجرا می کند. این درحالی است که شرکت های دیگر فناوری مانند یوتیوب و توئیتر که به شدت به نیروهای بررسی محتوا اتکا دارند و چنین غرامتی این بیم را به وجود می آورد که شکایت های مشابهی برای دریافت خسارت ثبت گردد. این تسویه بعد از سال ها انتقاد از فیسبوک به علت شیوه برخورد با کارمندان بررسی محتوا ثبت شده است.