بازدید براری از پژوهشكده سامانه های ماهواره؛ پیشرفت ماهواره مخابراتی ناهید ۲ بررسی گردید

بازدید براری از پژوهشكده سامانه های ماهواره؛ پیشرفت ماهواره مخابراتی ناهید ۲ بررسی گردید

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران در بازدید از پیشرفت پروژه ماهواره ناهید ۲، بر ضرورت توسعه همكاریهای بین الملل در حوزه فضا همچون پرتاب ماهواره در مدار لئو و هم حركت در جهت مدار ژئو تاكید نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، مرتضی براری به همراه حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در پژوهشكده سامانه های ماهواره حضور یافت و از چگونگی اجرا و پیشرفت پروژه ماهواره مخابراتی ناهید ۲ بازدید نمود. در این بازدید، گزارشی از روند اجرای پروژه ماهواره مخابراتی ناهید۲ و چگونگی تجمیع مدل مهندسی آن و هم وضعیت پیشرانش ماهواره توسط مجریان این پروژه عرضه شد. رئیس سازمان فضایی ایران در این بازدید با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری درباره اهمیت فضا، اظهار داشت: فضا بستری برای سلطه كشورها می شود؛ ازاین رو، باید در توسعه این فناوری در كشور بكوشیم. براری بر ضرورت توسعه همكاریهای بین الملل در حوزه فضا همچون برای پرتاب ماهواره در مدار لئو و هم حركت در جهت مدار ژئو تاكید نمود. وی با اشاره به تعیین تكلیف ادامه مسیر ناهید۲ و منظومه های ماهواره، اظهار داشت: در بحث منظومه ماهواره ها، پژوهشگاه فضایی ایران پیشرو است و در اینباره می تواند به سازمان فضایی كمك نماید و همینطور در این راه از همكاری دیگر مراكز و شركت های دانش بنیان می توان بهره برد.