جایگاه نخست تعداد انتشارات علمی در منطقه به ایران رسید

جایگاه نخست تعداد انتشارات علمی در منطقه به ایران رسید

سئو مئو: ایران در نمایه نامه وب آو ساینس و اسكوپوس جایگاه نخست شمار انتشارات را در بین كشورهای منطقه از آن خود كرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تازه ترین گزارش سامانه «نما» با نام «نمای نمایه های استنادی ۲۰۱۸: جایگاه ایران در نمایه های استنادی جهانی» انتشار یافته كه بر پایه آن ایران جایگاه نخست را در شمار انتشارات در دو نمایه نامه «وب آو ساینس» و «اسكوپوس» میان كشورهای منطقه دارد. سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: در گزارش «نمای نمایه های استنادی ۲۰۱۸: جایگاه ایران در نمایه های استنادی جهانی» كه توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) برای بازنمایی چكیده ای از گزارش دو نمایه جهانی «وب آو ساینس» و «اسكوپوس» انتشار یافته، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ پایش شده است. وی با اشاره به اینكه داده های این گزارش درانتها اسفند ماه ۱۳۹۷ گردآوری شده اند، اضافه كرد: این گزارش روند سالانه جایگاه ایران در این نمایه ها را باز نمایش می كند. شمار انتشارات، شمار استنادها، سرانه استناد به انتشارات (سالانه)، سرانه استناد به انتشارات (پنج ساله)، شاخص «اچ»، همكاری علمی جهانی، شمار مقاله های داغ و شمار مقاله های پراستناد از محورهای كلیدی این گزارش هستند. از دیدگاه شمار استنادها در نمایه اسكوپوس، ایران در جایگاه ۱۷ جهان جای گرفته است. سرانه سالانه استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۱۷ نزدیك به ۰.۵۳ بوده كه كشور ایران را در جایگاه ۱۲۱ جهان و ۱۳ منطقه جای داده و جایگاه جهانی ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ پیشرفت چشم گیری داشته است. این در شرایطی است كه سرانه استناد به انتشارات پدیدآوران ایرانی در پنج سال قبل ۴.۹ بوده كه نسبت به ویرایش پیشین این شاخص رشد داشته است (میانگین پیشین ۴.۲۷). گزارش ۲۰۱۸ نمایه نامه های استنادی نشان داده است كه شاخص «اچ» ایران تا اختتام ۲۰۱۷ برابر ۲۵۷ بوده كه از این دیدگاه ایران در جایگاه ۴۲ جهان و چهارم منطقه ایستاده است. همكاری علمی پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران خارج از كشور در سال ۲۰۱۸ نزدیك به ۲۸.۴۰ درصد بوده است كه در مقایسه با ۲۵.۶۳ درصد سال پیش رشد داشته است. گزارش ۲۰۱۸ نمایه «وب آو ساینس» نشان داده است كه ایران ۱۰۴ مقاله داغ در این پایگاه داشته كه نسبت به گزارش پیشین ۱۴ مقاله افزایش داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله های داغ ایران در جایگاه ۲۳ جهان و سپس عربستان سعودی در جایگاه دوم منطقه جای گرفته است. همچنین، در گزارش ۲۰۱۸ «وب آو ساینس» نشان داده است كه ۱۹۳۸ مقاله پژوهشگران ایرانی پراستناد شده است كه نسبت به ۱۶۹۵ مقاله در ویرایش پیشین پیشرفت داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله های پراستناد ایران در جایگاه ۳۰ جهان و سوم منطقه جای گرفته است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) با راه اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می كوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش كند و گزارش هایی كاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد.

منبع: