با حمایت همراه اول؛ برگزاری کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری وسازمان های نوآوری

با حمایت همراه اول؛ برگزاری کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری وسازمان های نوآوری

به گزارش سئو مئو، سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می گردد.
به گزارش سئو مئو به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۲ انجام می شود. این دوره از کنـفرانس با عنـوان «تـوسعه نـوآوری منطقه ای؛ نـقش دولـت، دانـشگاه، بـخش خصوصی و جـامعه» نامگذاری شده و به صورت حضوری و بـا مشارکت پـارک های علم و فنـاوری، مراکز رشد، مراکز نـوآوری و سازمان های نـوآوری و با سخنـرانان بـرجسته داخلی و بیـن المللی در شهر تـاریـخی یـزد بـرگزار می شود. این کنفرانس توسط انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران با هدف شبکه سازی، تعامل، انتقال تجارب و بازآموزی انجام می شود. برگزاری این کنفرانس ادواری همچون برنامه های اصلی این انجمن بوده که بعد از سه دهه فعالیت مراکز رشد، پارک های علم و تکنولوژِی، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر نهاد های نوآوری در کشور، برگزاری آن از دو سال قبل شروع شده و همه ساله تداوم داشته است. مرکز تحقیق و توسعه همراه اول هم بعنوان نهادی که در زمینه اکوسیستم نوآوری کشور فعال بوده و با نهادهای سیاست گذاری و راهبردی این اکوسیستم ارتباط دارد، تصمیم به پشتیبانی از این کنفرانس و ایجاد ارتباط استراتژیک با انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران گرفته است. در همین راستا مذاکرات و جلساتی با رئیس این انجمن و دست اندرکاران این کنفرانس برای تحقق اهداف مشترک ترتیب داده شده و در جریان است. بعضی از مباحثی که درسخنرانی ها و پانل های این کنفرانس به آن پرداخته خواهد شد عبارتند از: اکوسیستم شرکتی در توسعه منطقه ای، سیاست گذاری در توسعه پارک های علم و تکنولوژِی، توسعه زیست بوم نوآوری در مناطق شهری، مدل همکاری چهارجانبه دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه در توسعه نوآوری.

منبع: