مركز ملی رقابت: بازار اینترنت ثابت انحصاری است

مركز ملی رقابت: بازار اینترنت ثابت انحصاری است

به گزارش سئو مئو، شورای رقابت، بازار اینترنت ثابت را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد و بر همین مبنا مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهربه نقل از مرکز ملی رقابت، با بررسی بازار اینترنت ثابت، شورای رقابت به استناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار انحصاری دانست.
بر همین اساس مرکز ملی رقابت به عرضه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت مکلف شد.
گفتنی است؛ مرکز ملی رقابت باید این دستورالعمل را با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی کامپیوتری و نظرخواهی از سایر ذی نفعان، تهیه و جهت تصویب به شورای رقابت عرضه نماید.

منبع: