معاون وزیر ارتباطات مطرح كرد؛ معماری سازمانی پیشران ارائه خدمات الکترونیک در شبکه ملی اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات مطرح كرد؛ معماری سازمانی پیشران ارائه خدمات الکترونیک در شبکه ملی اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات، مهم ترین موضوع وزارت ICT در دولت سیزدهم است و معماری سازمانی بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیازمند توسعه است.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در وبینار پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی با تاکید بر محور «معماری سازمانی پیشران ارائه خدمات الکترونیکی هوشمند و یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات» بیان داشت: شبکه ملی اطلاعات، مهم ترین موضوع وزارت ICT در دولت سیزدهم است و معماری سازمانی بعنوان پیشران خدمات الکترونیکی هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات است که باید از جنبه فناورانه و کاربردی در کشور توسعه یابد. معماری سازمانی، راهکاری موفق و تجربه شده برای ایجاد تعامل پذیری، ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه به شهروندان است و کارآمدی ساختار و فرآیندها در سازمان های ارائه دهنده خدمت را به دنبال دارد. وی درباب اقدامات انجام شده در امتداد اجرای دولت الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: نظام تأیید هویت شامل سامانه سماوا و پایگاه های اطلاعاتی پایه هویتی و نیز ایجاد زیرساخت های فنی شامل شبکه ملی اطلاعات و زیرشبکه های دستگاهی، چارچوب ملی معماری سازمانی، مرکز ملی تبادل اطلاعات، چارچوب ملی تعامل پذیری و مرکز داده دولت می باشد که زیرساخت های یاد شده بمنظور تحول آفرینی دستگاه های اجرائی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات مانند پیشران خدمات دستگاه های اجرائی است. در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران، درگاه های دسترسی نیز به وجود آورده است که می توان در بین اهم آنها به پیام ایران، کارپوشه ملی ایرانیان، سکوی دولت همراه، درگاه داده های باز، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب وکار، پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه خدمات دولت هوشمند و درگاه خدمات دستگاه های اجرائی اشاره نمود. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اشاره کرد: معماری سازمانی پیش نیاز ارائه خدمات الکترونیکی کارا و اثربخش است که نیازمند گذار از چهار مرحله ی شناسایی خدمات و مدل سازی فرآیندها، انطباق خدمات و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوطه، باز مهندسی خدمات و فرآیندها و نیز ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه های دسترسی است. در این میان، راهکارهای نیل به معماری سازمانی در حرکت به سمت تحول دیجیتالی مبتنی بر خودکارسازی همه چیز، ایجاد تشکیلات چابک، فناوری های مدرن و تغییر نگرش از پروژه به پلت فرم است. خوانساری در خاتمه از دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان میزبان برگزاری وبینار خواست، نسبت به جمع بندی نکات مهم و کاربردی در این همایش اقدام نمایند و ضمن به اشتراک گذاری آن مسیر حرکتی در زمینه معماری سازمانی را هموار کنند.