انجام بیشتر از 13 میلیون مكالمه از راه رومینگ ملی

انجام بیشتر از 13 میلیون مكالمه از راه رومینگ ملی

به گزارش سئو مئو اجرای رومینگ ملی یعنی درصورت نبود آنتن یك اپراتور در منطقه ای، بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده كرد؛ بر همین مبنا در سه ماهه سوم سالجاری نزدیك به ۱۴ میلیون مكالمه از راه رومینگ ملی صورت گرفته است.
به گزاش ایسنا، رومینگ ملی اولین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد كه چنانچه در منطقه ای، سیمكارت مشتركان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر كه در آن منطقه پوشش دارند، استفاده كنند.
سال قبل بود كه از جانب محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اعلام گردید رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه اجرایی شده و در حالیكه این طرح قبلاً مصوب شده و به صورت فراگیر تنها بین همراه اول و رایتل برقرار شده بود، از آذرماه سال گذشته، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مكالمات از راه رومینگ ملی، از آن حكایت می كند كه در مجموع ۱۳ میلیون و ۷۸۳ هزار مكالمه از راه رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته است.