در پژوهشكده سامانه های حمل و نقل فضایی ؛ نمونه مهندسی سامانه پیشرانش ماهواره ناهید ۲ با موفقیت تست شد

در پژوهشكده سامانه های حمل و نقل فضایی ؛ نمونه مهندسی سامانه پیشرانش ماهواره ناهید ۲ با موفقیت تست شد

به گزارش سئو مئو تست های نمونه مهندسی سامانه پیشرانش ماهواره مخابراتی ناهید۲ با موفقیت در پژوهشكده سامانه های حمل و نقل فضایی انجام شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهربه نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی اظهار داشت: قدم مؤثری در حوزه پیشرانش فضایی كشور برداشته شده و نمونه مهندسی پیشرانش ماهواره «ناهید۲» شامل تراسترهای تك مولفه ای پروكسید هیدروژن به سطح فناوری «نمونه مهندسی» رسیده است. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اضافه كرد: كاتالیست این سامانه به صورت كامل در پژوهشكده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران توسعه یافته و عملكرد پایدار و مطمئنی از خود نشان داده است. صمیمی در مورد اهمیت این موفقیت تصریح كرد: این سامانه در جهت انتقال ماهواره «ناهید۲» در مدارهای پایینی توسعه یافته است و در حوزه فناوری پیشرانش فضایی در كشور نقطه عطف قابل توجهی به حساب می آید. وی اظهار داشت: در این سامانه، از كاتالیست مخصوص برای تجزیه پیشرانه به منظور تولید نیروی تراست استفاده می شود.