ایران نایب رییس گروه های مطالعاتی اتحادیه جهانی مخابرات شد

ایران نایب رییس گروه های مطالعاتی اتحادیه جهانی مخابرات شد

سئو مئو: نمایندگان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه جهانی مخابرات 2019 (RA-19) بعنوان نایب رییس گروه های مطالعاتی 4 و 5 بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مجمع بعنوان نهاد مسئول ساختار، برنامه ریزی و تصویب مطالعات بخش رادیوئی اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU-R) فعالیت می كند و امسال از ۲۹ مهر تا سوم آبان در شرم الشیخ مصر اجرا شد. در این دوره از مجمع با رای حاضران علیرضا درویشی مدیركل دفتر سازمان های تخصصی بین المللی رگولاتوری بعنوان نایب رییس گروه مطالعاتی ۵ و ایرج مكرمی، معاون این دفتر بعنوان نایب رییس گروه مطالعاتی ۴ از بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
فناوری های پیشرفته برای تجهیزات برد كوتاه (SRD) به منظور پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoTs)، با كاربردهایی برای تجهیزات شناسائی فركانس های رادیوئی موسوم به RFID و انواع خاصی از تجهیزات پزشكی، سیستم های ارتباطات رادیوئی بین قطار و تجهیزات حاشیه مسیر ریلی موسوم به RSTT برای بهبود عملكرد ترافیك راه آهن در یك محیط پر سرعت، پیشرفت های ارتباطات سیار بین المللی (IMT) شامل IMT-۲۰۲۰ موسوم به ۵G و همگرایی با برخی از صنایع و خدمات مرتبط از مهمترین محورهای مطرح شده در مجمع ارتباطات رادیوئی (RA-۱۹) بود.
همچنین در این مجمع ارتقای سیستم های پخش همگانی صوت، تصویر و محتوای چند رسانه ای، نقشه راه كشورهای در حال توسعه در این زمینه و ارتقای سطح دسترسی برای افراد گرفتار معلولیت و افراد با نیازمندی های خاص تشریح شد.
در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین المللی ارتباطات ۲۰۱۹ (RA-۱۹) نقشه راه فناوری های ارتباطات رادیوئی، برنامه كاری بخش ارتباطات رادیوئی اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU-R) برای سال های آتی تعیین و بعضی از سفارش نامه ها و قطعنامه هایی كه تاثیرات جهانی بر آینده فناوری های ارتباطات رادیوئی دارند، تصویب شدند.

منبع: