به دلیل نقص مستندات؛ فراخوان شناسایی پیمانكار طراحی ماهواره سنجشی لغو شد

به دلیل نقص مستندات؛ فراخوان شناسایی پیمانكار طراحی ماهواره سنجشی لغو شد

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران از لغو فراخوان شناسایی پیمانكار برای طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ماهواره های سنجشی اپتیكی و راداری اطلاع داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: در جهت توسعه زیرساخت های بومی فضایی، فراخوان شناسایی پیمانكار برای طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ماهواره های سنجشی «اپتیكی» و «راداری» به همراه ایستگاه های زمینی مربوطه، صورت پذیرفت. وی افزود: این فراخوان با استقبال ۸ كنسرسیوم برای ماهواره های سنجشی راداری و ۶ كنسرسیوم برای ماهواره های سنجش اپتیكی مواجه گردید. اما به علت نقص مستندات عرضه شده توسط این كنسرسیوم ها و عدم تأمین شرایط رعایت صرفه و صلاح دولت، این فراخوان لغو شد. رئیس سازمان فضایی ایران اضافه كرد: علل لغو این فراخوان در یك جلسه حضوری به كنسرسیوم های مربوطه عرضه شد و در ایام آینده این فراخوان تجدید خواهد شد. وی این اقدام را در جهت توسعه صنعت فضایی و مشاركت حداكثری بخش خصوصی عنوان نمود.