توسط سازمان امور مالیاتی؛ بخشنامه معافیت مالیات شركت های تولید نرم افزار ابلاغ گردید

توسط سازمان امور مالیاتی؛ بخشنامه معافیت مالیات شركت های تولید نرم افزار ابلاغ گردید

سئو مئو: لیست اطلاعات واحدهای تولید فناوری اطلاعات جهت بهره مندی از معافیت مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۶ طی بخشنامه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی به ادارات كل امور مالیاتی ابلاغ گردید.

به گزارش سئو مئو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با همكاری مركز شركت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و پیگیری همكاران این دفتر، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ لیست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی را جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سوژه بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به سبب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور؛ به ادارات كل امور مالیاتی كشور ابلاغ نمود.
مدیركل دفتر توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی اضافه كرد: با عنایت به ابلاغ لیست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در سال گذشته، بخشنامه سال مالی ۹۶ علاوه بر لیست كل شركتهای دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات سوژه پروانه بهره برداری، لیست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال ۱۳۹۶ به همراه محصولات سوژه پروانه بهره برداری باز در این بخشنامه ضمیمه شده تا ممیزان مالیاتی بتوانند با كمترین مشكل معافیت مالیاتی این واحدها را اعمال كنند.
اسماعیل زاده افزود: در این بخشنامه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید كننده و نمایش دهنده خدمات نرم افزاری اطلاق شده كه دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حكم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند.
بر اساس اعلام مركز شركت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، این واحدها همزمان با استفاده از معافیت های مالیاتی فروش محصولات تولیدی سوژه بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی می توانند از سایر معافیت های مالیاتی مندرج در جدول شماره (۶) اظهارنامه مالیاتی همچون معافیتهای مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارك های علم و فناوری و معافیت مالیاتی ماده ۳ قانون شركتها و موسسات دانش بنیان باز استفاده كنند.