برمبنای آمار رگولاتوری؛ ۳۰میلیون خط تلفن در كشور فعال است، روند نزولی توسعه ارتباط روستایی

برمبنای آمار رگولاتوری؛ ۳۰میلیون خط تلفن در كشور فعال است، روند نزولی توسعه ارتباط روستایی

به گزارش سئو مئو آخرین آمار و اطلاعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات كه ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، نشان داده است كه ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت در كشور وجود دارد و ۸۵ درصد روستاها ارتباط دارند.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، آمار و اطلاعات بخش ICT كشور تا آخر نیمه اول امسال از جانب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر گردید. این آمار وضعیت نفوذ تلفن ثابت در كشور را از سال ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار داده است. ضریب نفوذ تلفن ثابت دركشور ۳۷.۲۹ درصد اعلام شده و بررسی ها نشان داده است كه الان ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۵۹ خط تلفن ثابت در كشور دایر و فعال بوده و ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت نصب شده است. این درحالی است كه تعداد خطوط منصوبه در سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیون و ۳۰۰ خط و تعداد خط دایری در این سال، ۲۸ میلیون و ۴۰۰ خط بوده است. این به این مفهوم است كه درسال ۹۲ شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت حدود ۳۲ میلیون خط بوده كه طی ۵ سال، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸ میلیون خط رسیده اما ازاین تعداد، حدود ۳۲ میلیون خط دایر و فعال است. با این وجود ضریب نفوذ تلفن ثابت با شیب خطی همراه می باشد. به این مفهوم كه ضریب نفوذ تلفن درسال ۹۲ حدود ۳۶.۹۹ درصد بوده و امسال به ۳۷.۲۹ درصد رسیده است. در این آمار، تعداد روستاهای دارای ارتباط (حداقل یك خط تلفن ) و دارای تلفن خانگی، طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان داده است كه ۸۵.۲۲ درصد روستاهای كشور دارای ارتباط هستند. به بیان دیگر ارتباطات در ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستای كشور برقرار است. این درحالی است كه در سال ۹۲ شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۱۷۹ روستا و شمار روستاهای دارای ارتباط حدود ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا اعلام شده است. الان با گذشت ۵ سال، وضعیت توسعه ارتباطات تلفن ثابت در كشور سیر نزولی داشته و ۴۷ هزار و ۷۷۲ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستا دارای ارتباط هستند.